​Долгота гласных.

Долгота гласных.
259 слайд.


Транскрипция текста:
1 строка: [мааль хааль наар джааһ шаам баарии]
2 строка: [ъаалии қаадзии хаалии калаам салаам]
3 строка: [низаам гулаам губаар турааб амуааль]
4 строка: [ахуааль аъмааль амуаат қауааъид]

Уровень: "НАЧИНАЮЩИЙ"
#слайд259